Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA WYZNANIOWEGO PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Czerwionce-Leszczynach

 

Zarządzającym cmentarzem jest Proboszcz Parafii
Osobą upoważnioną do pilnowania porządku i wykonywania prac na cmentarzu jest Pan Dawid Brzezina tel.: 516 198 015.

 

1. Cmentarz jest miejscem świętym przeznaczonym do grzebania zmarłych.

 

2. Powaga tego miejsca wymaga ciszy i godnego zachowania.

 

3.Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia w wyznaczonych godzinach:

 • 1 październik - 31 marzec w godz. 8.00 - 17.00
 • 1 kwiecień - 30 wrzesień w godz. 7.30 - 20.00

Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania porządku i czystości Dzieci do 7 lat mogą na cmentarzu przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 

4.    Na cmentarzu zabrania się:

 

 • poruszania się pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządzającego cmentarzem
 • w prowadzania zwierząt
 • zanieczyszczania cmentarza
 • samowolnego usuwania drzew i krzewów
 • wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi
 • prowadzenia handlu, akwizycji, ustawiania reklam i wykonywania innych czynności naruszających powagę miejsca.

5.    Pozostałości po wystroju grobu (kwiaty, znicze itp.) należy składować w miejscu do tego wyznaczonym. Elementy po remoncie, bądź rozbiórce grobu, nagrobka oraz gruz należy usunąć z cmentarza we własnym zakresie.

 

6.    Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno wykonywać robót lub prac związanych z:

 

 • chowaniem zwłok
 • kopaniem grobu
 • ekshumacją zwłok, bądź przeniesieniem ich do innego miejsca
 • budową grobu murowanego, lub wzniesieniem nagrobka (konieczność ustalenia gabarytów i wykonawstwa zgodnego z zasadami wiedzy technicznej zapewniającej bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania)
 • remontem grobu lub nagrobka (np. naprawa, bądź wymiana płyty nagrobnej lub tablicy)
 • ustawianiem ławki związanej z gruntem, ustawieniem kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie.


7.    Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.

 

8.    Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania (przekopanie i pochowanie innych  zwłok) nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i odnowi rezerwację grobu.

 

9.    Zarząd cmentarza nie odpowiada za straty spowodowane dewastacją i umyślnym zniszczeniem grobu.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP w Czerwionce-Leszczynach, siedziba: Czerwionka-Leszczyny, Aleja św. Barbary 3.